سیستم های سروو هیدرولیکی

سیستم های سروو هیدرولیکی به دو گروه عمل کننده با پمپ و با شیر تقسیم می‌شوند. در سرووهای عمل کننده با شیر دبی سیال ورودی به مدار توسط شیر کنترل میشود. در این حالت شیر مانند یک اریفیس متغیر عمل می‌کند. این نوع کنترل در سیستمهای کم بازده ممکن است گرمای قابل توجهی ایجاد کند. در سرووهای عمل کننده با پمپ دبی سیال توسط یک پمپ دبی متغیر تنظیم میشود. بازده این نوع سیستمها بیشتر و اتلاف انرژی در آنها کمتر است. در بیشتر این نوع سیستمها یک سیستم عمل کننده با شیر برای کنترل دبی پمپ استفاده میشود، که در این موارد سیستم کنترل بسیار پیچیده تر از یک سیستم شیر ساده است.

معمولا از سیستمهای سروو عمل کننده با شیر در سیستمهای کوچک با توان کم استفاده میشود، زیرا این نوع سرو ها دارای ویژگیهای زیرند:

  • در این سیستمها ساختمان اجزا ساده تر است و در مدار آنها از پمپ جابجایی ثابت استفاده میشود. در حالیکه در سیستمهای عمل کننده با پمپ از پمپ جابجایی متغیر استفاده میشود و از یک پمپ جابجایی ثابت ثانویه برای تغذیه شیر سرو به منظور کنترل جابجایی پمپ استفاده میشود.
  • سرو های عمل کننده با شیر اینرسی کمتری نسبت به سرو های عمل کننده با پمپ دارند که این امر پاسخ سیستم را سریعتر میکند.
  • توسط یک پمپ میتوان تعدادی سرو عمل کننده با شیر را تغذیه نمود. نصب شیر ها در نزدیکی عملگرها میتواند پاسخ سیستم را تسریع کند که این امر سیستم را نسبت به سرو عمل کننده با پمپ انعطاف پذیرتر میکند.
دیدگاه‌ها ۰

*
*