شیرهای کارتریج سلونوئیدی

عنصر منطقی شیر با ترکیب شدن با یک کنترل سلونوئیدی مناسب می‌تواند به عنوان یک شیر سلونوئیدی فرمان از داخل دو راهه دو حالتی به کار رود. شکل زیر را ببینید. اگر جریان از aبه b  برقرار شود و تحریک سلونوید  قطع شود صفحه بشقابی در برابر نیروی فنر باز شده و جریان از طریق شیر برقرار می‌شود. هنگامی که سلونوئید تحریک می شود صفحه بشقابی به وسیله فشار فرمان بسته نگه داشته می‌شود. در زمان جریان سیال از b به a با  قطع تحریک شیر تحت فرمان بسته خواهد بود. تحریک سلونوئید سبب ارسال ناگهانی پیغام فرمان شده و به صفحه بشقابی در برابر نیروی فنر اجازه باز شدن می‌دهد.

شیر کارتریج سلونوئیدی

شیر کارتریج سلونوئیدی

دیدگاه‌ها ۰

*
*