شیرهای کارتریج کنترل فشار

 

 

شیرهای کارتریج کنترل فشار یک صفحه بشقابی بالانس شده همراه با خط فرمانی متصل به شیر کنترل فشار تشکیل شده است. که این خط فرمان می تواند جز شیر یا در خارج آن باشد. در شکل زیر راهگاه a به به خط تغذیه فشار و راهگاه b به تانک متصل است. اریفیس های  موجود در خطوط فرمان هرگونه تغییرات ناگهانی فشار را میرا کرده و از لرزش شیر جلوگیری می‌کنند. راهگاه v یک مسیر ورود به خارج  است  که برای تخلیه از راه دور مورد استفاده قرار گرفته و شیر را قادر می‌کند تا در فشار پایین تر از فشار تنظیم شیر اطمینان اصلی فرمان کار کند.

شیر کارتریج کنترل فشار

شیر کارتریج کنترل فشار

دیدگاه‌ها ۰

*
*