شیر اطمینان تناسبی

شیر اطمینان تناسبی عمل کننده مستقیم را در شکل زیر می بینید. در این شیر سلونوئید نیرویی را به بشقاب وارد کرده و آن را بسته نگه می دارد. زمانی که فشار هیدرولیک در راهگاه p بر نیروی ناشی از سلونوئید غلبه کند شیر باز می شود. در شیر شکل زیر سلونوئید مستقیماً به بشقاب به شیر نیرو اعمال می‌کند. در شکل زیر از سلونوئید برای کشیدن فنر کنترل استفاده می شود.

شیر اطمینان تناسبی

شیر اطمینان تناسبی

حداکثر نیروی اعمال شده توسط  شیر شیر تناسبی مقدار محدودی است که به محدودیت های فیزیکی بستگی دارد. بنابراین برای افزایش فشار عملکرد سیستم باید اندازه اریفیس  در نشیمنگاه شیر کاهش یابد. فشاری که شیر در آن اعمال می‌کند به جریان الکتریکی اعمالی به سلونوئید و دبی سیال بستگی دارد. شکل زیر رابطه بین فشار تنظیم شده شیر تناسبی و دبی عبوری از شیر را برای سه جریان الکتریکی مختلف نشان می‌دهد.

نمودار فشار دبی برای شیر اطمینان تناسبی

نمودار فشار دبی برای شیر اطمینان تناسبی

دیدگاه‌ها ۰

*
*