شیر کنترل مسیر تناسبی دو مرحله ای

در شیر کنترل مسیر تناسبی دو مرحله ای نوع شیرها از فشار خروجی شیر فشارشکن تناسبی برای حرکت میله شیر اصلی در خلاف جهت فنر کنترل کمک گرفته می‌شود، شکل زیر را ببینید. تحریک سلونوئید 1 باعث می‌شود که فشار به راهگاه کنترل x اعمال شده و میله در مقابل نیروی فنر کنترل به سمت راست حرکت کند. میزان جا به جایی میله با فشار اعمالی به راهگاه x و به تبع آن شدت جریان الکتریکی اعمالی به سلونوئید متناسب است. از آنجایی که میله به صورت لبه دار است حرکت آن به طرف راست باعث اتصال راهگاه p به b و a به t می‌شود. با قطع تحریک سلونوئید1 فشار در محفظه فنرc از میان رفته و فنر کنترل میله را به حالت وسط برمی‌گرداند. به طور مشابه با تحریک سلونوئید ۲ راهگاههای p به a و b به t وصل می‌شود. نماد این شیر را در شکل زیر میبینید. زمان تغییر وضعیت شیر از حالت میانی به یکی از دو حالت چپ یا راست حداقل ۴۰ تا ۶۰ میلی ثانیه است.  زمان واکنش شیر با توجه به نرخ افزایش یا کاهش جریان الکتریکی اعمالی به سلونوئید می‌تواند از این مقدار نیز فراتر رود. دبی خروجی از شیر به افت فشار شیر و شدت جریان الکتریکی بستگی دارد. در شکل زیر نمودار های مشخصه  عملکرد شیر برای یک مسیر نشان داده شده است.

دیدگاه‌ها ۰

*
*