کنترل نیرو و موقعیت با شیر تناسبی هیدرولیکی

معمولاً در کنترل شیرهای تناسبی از شدت جریان متغیر به جای ولتاژ متغیر استفاده می‌شود. اگر سیستم توسط ولتاژ کنترل شود هر گونه تغییر در مقاومت سیم پیچ باعث تغییر در جریان خواهد شد هرچند که ولتاژ ثابت باقی می‌ماند. این مشکل در صورت برطرف می‌شود که از سیستم‌هایی با کنترل شدت جریان استفاده شود. بنابراین با کنترل جریان الکتریکی امکان اعمال نیروی الکتریکی کنترل شده و در نتیجه کنترل جابجایی فنر فشاری وجود دارد. اگر مطابق شکل زیر میله شیر از یک طرف به فنر و از طرف دیگر به سلونوئید متصل باشد سطح اریفیس a را می‌توان با توجه به جریان الکتریکی تغییر داد. در این حالت دبی سیال متناسب با جریان الکتریکی اعمالی به سلونوئید است. به دلیل مشکلات عملی استفاده از میله های با همپوشانی صفر، در شرایط های تناسبی از میله‌هایی با همپوشانی مثبت استفاده می‌شود.

کنترل نیرو و موقعیت با شیر پروپشنال

کنترل نیرو و موقعیت با شیر پروپشنال

 

دیدگاه‌ها ۰

*
*